Αμοιβές & πληρωμές για σύναψη συμβολαίου Remax Elite Athens

A. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Από 01/01/2014 η παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη και υπογραφή μεταβιβαστικού συμβολαίου ακινήτου είναι προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να έχετε ένα δικηγόρο που θα σας βοηθήσει και θα σας κάνει να νιώθετε πιο ασφαλείς. Η αμοιβή του εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνετε μαζί του, αλλά συνήθως ξεκινά από 1% για αξία έως 44.000€, μειώνεται στο 0,5% για αξία άνω των 44.000€ έως 1.407.000€ και πέφτει στο 0,4% εφόσον η αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο υπερβαίνει τα 1.407.000€. Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου χρεώνεται επιπρόσθετα και συνήθως κυμαίνεται από 100€ έως 150€. Στις παραπάνω τιμές πρέπει να προσθέστε τον ΦΠΑ 24%.

Β. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

Σύμφωνα με τις τροποποιητικές διατάξεις του Οκτωβρίου του 2015

Για την κατάρτιση πράξεων, το αντικείμενο των οποίων αποτιμάται σε χρήμα, ο συμβολαιογράφος εισπράττει πάγια αμοιβή είκοσι (20) ευρώ και αναλογική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται με βάση την συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά. Το ποσοστό της αμοιβής αυτής, ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, καθορίζεται ως εξής:

α) Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 0,80% (Τροποποίηση με Αριθμ. 72386 – ΦΕΚ B 2170 – 09.10.2015)
Για ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 σε ποσοστό 0,70%
Για ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,65%
Για ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,55%
Για ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,50%
Για ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,40%
Για ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,30%
Για ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,25%
Για ποσό από 20.000.000,01 και άνω σε ποσοστό 0,10%
Για το ποσό των συμβάσεων που υπερβαίνει την αξία των 20.000.000,01 ευρώ, επιτρέπεται, με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του συμβολαιογράφου και του παρέχοντος την εντολή προς σύνταξη συμβολαίου, να συμφωνηθεί αμοιβή μικρότερη του ποσοστού του 0,10%.

β) Για κάθε πρόσθετο φύλλο των συμβολαιογραφικών πράξεων, για τις οποίες η αναλογική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιμάκια, ευρώ πέντε (5,00).

γ) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των ίδιων ως άνω συμβολαιογραφικών πράξεων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως με την κατάρτιση της πράξεως, ευρώ τέσσερα (4,00). Τα τέλη και δικαιώματα για την έκδοση των αντιγράφων αυτών πρέπει να αναγράφονται επί του πρωτοτύπου συμβολαίου, μαζί με τα λοιπά δικαιώματα, όπως ανωτέρω καθορίζονται.
Στις παραπάνω τιμές πρέπει να προσθέστε τον ΦΠΑ 24%.

Πηγή: http://www.odigostoupoliti.eu/

Γ. ΑΜΟΙΒΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗ

Η αμοιβή του Κτηματομεσιτικού Συμβούλου είναι ελεύθερη και διαπραγματεύσιμη και υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου. Προσοχή: Αν διαπιστώσετε ότι ο κτηματομεσίτης που διαμεσολάβησε δεν έχει μεσιτική άδεια και λειτουργεί παράνομα τότε δεν έχετε καμία νομική υποχρέωση να τον πληρώσετε. Η συνήθης αμοιβή είναι 2% πλέον ΦΠΑ για τις αγοραπωλησίες –είτε για τον αγοραστή είτε για τον πωλητή- με ελάχιστη αμοιβή ανάλογα με την πολιτική του κάθε γραφείου. Πολλά γραφεία τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουν το ‘αμερικάνικο μοντέλο’, που θεωρεί ό,τι την αμοιβή πρέπει να την πληρώνει ο πωλητής (ιδιοκτήτης), δηλαδή αντί για 2%+2% ,να πληρώνει ο πωλητής 4% & καμία αμοιβή ο αγοραστής (0%). Στα ενοίκια είθισται να πληρώνει από 1 μίσθωμα πλέον ΦΠΑ , ο μισθωτής & ο εκμισθωτής.

Δ. ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

Η αμοιβή του υποθηκοφύλακα για μεταβίβαση (αγορά) ακινήτου ανέρχεται στο 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου + 24% Φ.Π.Α.

Ε. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ

Αν η αγορά γίνεται με στεγαστικό δάνειο και προσημειώνεται το ακίνητο τότε η χρέωση μετεγγραφής της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από 0,75% – 0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Η δε αξία της προσημείωσης μπορεί να είναι και το 120% της αξίας του δανείου.

Επικοινωνία

Remax Elite Athens
Παύλος Αβδελάς & Συνεργάτες
  • Σύμβουλοι Ακινήτων
  • Εκτιμητές
  • ΜηχανικοίΠαύλος Αβδελάς
25ης Μαρτίου 15, Νέα Σμύρνη 17121
210 93 55 250
210 93 27 660
[email protected]

Loading...